Chuyên ngành Đào tạo
[12/1/2016]

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá điểm rèn luyện học sinh, sinh viên học kì I

năm học 2015-2016

 

Căn cứ Quy chế đánh giá rèn luyện ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-CĐYT ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang về việc ban hành bản đánh giá kết quả điểm rèn luyện của HSSV.

Phòng Công tác HSSV thông báo đến các khoa, lớp kế hoạch tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kì I năm học 2015-2016 như sau:

1. Quy trình, thời gian tổ chức đánh giá điểm rèn luyện:

1.1. Từ ngày 11/01 đến 20/01/2016: Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, Ban cán sự lớp tổ chức việc đánh giá rèn luyện tại lớp và gửi báo cáo tổng hợp kết quả về Khoa (trước ngày 21/01/2016). Lưu ý các tài liệu minh chứng cộng điểm nộp về Phòng CT HSSV trước ngày 15/01/2016

- Từng học sinh, sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết do trường quy định vào bảng in sẵn, điền đầy đủ thông tin vào phiếu. (mẫu RL 01)

- Tổ chức họp lớp có giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập tham gia tiến hành xem xét và thông qua mức điểm của từng sinh viên, trên cơ sở phải được quá nửa ý kiến đồng ý của tập thể đơn vị lớp và phải có biên bản kèm theo (mẫu Biên bản họp lớp). Trường hợp giáo viên không tổ chức họp lớp, công khai kết quả rèn luyện thì chịu mọi trách nhiệm trước Ban Giám hiệu trường.

- Sau khi lớp đã phân loại kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên thì gửi về Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp khoa các văn bản sau:

+ Biên bản họp lớp. (Có xác nhận của GVCN/CVHT) (mẫu Biên bản họp lớp)

+ Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của lớp (theo danh sách lớp) (mẫu RL 02)

+ Phiếu đánh giá điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên của lớp ( xếp thứ tự theo danh sách lớp) (mẫu RL 01)

1.2. Từ ngày 21/01 đến 25/01/2016: Hội đồng cấp khoa đánh giá điểm rèn luyện HSSV của khoa và gửi báo cáo tổng hợp kết quả về Phòng Công tác HSSV ngày 26/01/2016.( Thứ tư)

Hồ sơ báo cáo gửi về phòng công tác HSSV gồm:

+ Biên bản họp khoa (Có xác nhận của trưởng khoa) (mẫu Biên bản họp Khoa)

+ Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của khoa (mẫu RL 03)

+ Bảng tổng hợp tỷ lệ kết quả rèn luyện của khoa (mẫu RL 04)

Các khoa không tổ chức họp khoa đánh giá điểm rèn luyện, thì trưởng khoa sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu

1.3. Từ ngày 15/2 đến ngày 25/02/2016: Hội đồng cấp trường đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV toàn trường.

(lưu ý: Sau khi hội đồng trường thông qua kết quả rèn luyện của HSSV, các giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập phải thông báo rộng rãi cho HSSV biết, lưu vào hồ sơ chủ nhiệm lớp)

2. Một số nội dung cần lưu ý khi tổ chức thực hiện:

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp trường đã thống nhất một số nội dung trong công việc tổ chức thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện HSSV như sau:

- Học sinh, sinh viên không nộp phiếu đánh giá điểm rèn luyện cá nhân theo thời gian quy định của lớp: Xếp loại điểm rèn luyện là loại kém

- Học sinh, sinh viên có nộp phiếu đánh giá ĐRL nhưng không tham gia buổi đánh giá điểm rèn luyện của lớp mà không có lý do: Bị hạ một bậc xếp loại.

(Lưu ý: BCS lớp, GVCN phải ghi rõ trong biên bản và trong danh sách các trường hợp trên)

- Tính điểm rèn luyện ở các nội dung cộng điểm phải có đầy đủ các bằng chứng để chứng minh như giấy khen, giấy biểu dương, giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, chứng nhận chiến dịch tình nguyện hè, xác nhận tham gia phong trào của Đoàn trường, xác nhận của Phòng Công tác HSSV…

Đề nghị các Ông (Bà) trưởng các khoa đôn đốc, nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

BSCK2. Thái Viết Tặng

Cn. Trần Ngọc Hân

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Nha

Ngành Điều dưỡng

Địa điểm

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo