Chuyên ngành Đào tạo
[6/6/2016]

  Hội đồng nghiện cứu Khoa học và sáng kiến - Trường cao đẳng Y tế Kiên Giang thông báo tới tất cả các cán bộ, giảng viên, công nhân viên trường có đề tài được hội đồng xét duyệt đề cương thông qua thực hiện trong năm học 2015 -2016, kế hoạch kiểm tra dữ liệu và nghiệm thu đề tài, sáng kiến cấp cơ sở thực hiện tại Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang, Năm học 2015 - 2016 như sau:

UBND TỈNH KIÊN GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Số: …./KH-CĐYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   Kiên Giang, ngày 1 tháng 06 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

 

Về việc báo cáo nghiệm thu thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

năm học 2015 -2016

 

 

 

- Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định việc xác định các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

 

- Căn cứ vào quy chế hoạt động  và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang mục nghiên cứu khoa học;

- Căn cứ vào kết quả thông qua đề cương nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện tại trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang, năm học 2015 - 2016;

 

 Nay Hội đồng Nghiên cứu khoa học trường dự kiến kế hoạch báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện trong năm học 2015 -2016 như sau:

 

       

 

STT

Công việc thực hiện

Thời gian dự kiến

Ghi chú

 

1

Đăng ký báo cáo và nộp phiếu điều tra,  file dữ liệu, kết quả xữ  lý số liệu lên phòng QLKH&CN

Từ ngày 20/06/2016 - 22/06/2016

 

 

2

Kiểm tra dữ liệu nghiên cứu, tài liệu tham khảo, …

Từ ngày 22/06/2016 - 25/06/2016

 

 

3

Thực hiện báo cáo nghiệm thu đề tài

Từ ngày 28/06/2016 - 30/06/2016

 

 

       

 

Lưu ý:

   

 

-  Kể từ năm học 2015 – 2016, để thuận tiện cho phòng Quản lý KHCN kết hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận nghiên cứu khoa học cho chủ nhiệm và cộng sự khi thực hiện đề tài (sau này xét thi đua, nâng ngạch, …), vì vậy phòng Quản lý KHCN yêu cầu giáo viên thực hiện đề cương, báo cáo tổng kết đề tài theo mẫu của sở KHCN.

-  Để thuận tiện cho phòng QLKH&CN thành lập hội đồng chuyên ngành đánh giá đề cương, nghiệm thu đề tài. Chủ đề tài phải nộp đăng ký danh mục đề tài, báo cáo đề tài lên phòng QLKH&CN  trước khi thực hiện báo cáo đề cương, nghiệm thu đề tài ít nhất trước 22/06/2016.

- Chỉ được báo cáo nghiệm thu đề tài khi đã được Hội đồng Nghiên cứu khoa học trường xét duyệt đề cương, kiểm tra thông tin đề tài chưa được thực hiện và được ban kiểm tra dữ liệu xác nhận đã đầy đủ dữ liệu.

 

 -  Sau khi hoàn thành báo cáo và được Hội đồng Nghiên cứu khoa học trường nghiệm thu, chủ để tài tiến hành sửa báo cáo đề tài và nộp lên phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ sau 2 tuần gồm bài báo cáo khoa học, dữ liệu của đề tài, nếu quá thời hạn chủ đề tài không thực hiện xem như đề tài đó chưa báo cáo./.

 

 

Nơi nhận:

- Các phòng, Khoa của trường;

- Lưu VT, P. QLKH & CN

 

HỘI  ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

HIỆU TRƯỞNG

BSCKII. Thái Viết Tặng

Ths. Phạm Quang Trung

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết