Chuyên ngành Đào tạo
[9/8/2016]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI

 

Kính gửi:

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

 

Họ và tên:...........................................Ngày/tháng/năm sinh:................. Giới:.................

MSSV:.............................................................Điện thoại:...................................................

Ngành:........................................... Lớp:...........................................Khóa:…………………

Nay em làm đơn này đề nghị phúc khảo bài thi:

1/         Môn:...........................................Ngày thi: ..........................Phòng thi số:…………

Số báo danh:........................................... Mã đề:......................................................................

2/         Môn:...........................................Ngày thi: .........................Phòng thi số:…………

Số báo danh:........................................... Mã  đề:......................................................

3/         Môn:...........................................Ngày thi: .........................Phòng thi số:…………

Số báo danh:........................................... Mã  đề:......................................................

Kính đề nghị phòng Đào tạo xem xét chấm phúc khảo cho em.

Em xin chân thành cám ơn!

                                                                     Kiên Giang, ngày……tháng…..năm 20….

                                                                                                        Người làm đơn

 

                                                                                                     (ký và ghi rõ họ tên) 

Download mẫu chấm phúc khảo

Ths. Phạm Quang Trung

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết