Chuyên ngành Đào tạo
[9/8/2016]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc miễn học, miễn thi các môn chung

 
 

 

Kính gửi:

   - Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

     -  Phòng Đào tạo

 

Họ và tên HSSV:........................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:......../......../........     Mã số HSSV:.........................................................

Lớp:.........................................................  Niên khóa:.........................................................

Ngành:.................................................... Điện thoại:...................................................

Căn cứ vào quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục - Đào tạo và những quy định của Nhà trường. Nay em làm đơn này kính trình đến Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo cho phép em được miễn học các học phần tương đương.

Lý do: Em đã hoàn thành chương trình học các học phần trên tại:

-   Trường:......................................................... Ngành:.........................................................

- Khóa học:...................................................Bậc học:..................................................

Danh sách các môn học xin miễn (đính kèm bằng tốt nghiệp, bảng điểm photo công chứng)

STT

TÊN HỌC PHẦN

ĐVHT

ĐIỂM

GHI CHÚ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

                                                                    Kiên Giang, ngày……tháng…..năm 20….

 

                 BAN GIÁM HIỆU                                                           Kính đơn 

 

Download mẫu

Ths. Phạm Quang Trung

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết