Chuyên ngành Đào tạo
[9/8/2016]

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THI LẠI TỐT NGHIỆP

 

Kính gửi: 

   - Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

      -  Phòng Đào tạo

 

Họ và tên:………………………………..Ngày tháng năm sinh:……………...…….Giới:….........

Nơi sinh:……………………………………………………….Điện thoại:………………………

Ngành:…………………………………… Lớp:…………………………Khóa:…………………

Nay em làm đơn này kính mong Ban giám hiệu, phòng Đào tạo trường xem xét cho em thi lại những môn tốt nghiệp như sau:

Kết quả thi tốt nghiệp lần 1, tháng……………..năm……..……..

1/…………………………………………..điểm……….

2/…………………………………………..điểm……….

3/…………………………………………..điểm……….

            Đăng ký thi lại lần 2:

1/………………………………………………………..

2/………………………………………………………..

3/………………………………………………………..

            Trong khi chờ đợi chấp thuận của Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo em xin chân thành cám ơn!

                                                                        Kiên Giang, ngày……tháng…..năm 20….

                 PHÒNG ĐÀO TẠO                                                         Người làm đơn

 

                                                                                                        (ký và ghi rõ họ tên) 

Download mẫu

Ths. Phạm Quang Trung

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết