Chuyên ngành Đào tạo
[9/8/2016]


TRƯỜNG CĐ Y TẾ  KIÊN GIANG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            PHÒNG ĐÀO TẠO                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                       

PHIẾU ĐĂNG KÝ
(HỌC VÀ THI LẠI HỌC PHẦN)

Tôi tên:…………………………………………..……………………………………………......................

Sinh viên(học sinh) lớp: .…………………….………………….……………………………..............

Nay tôi làm đơn xin đăng ký học và thi lại học phần:………………………...………………

Tổng số tiết:………………..; Lý thuyết: …………….…; Thực hành: ……..…………..…......

Số tín chỉ: ………………………………………..……………………...……………………...................

Ngày đăng ký thi lại……………… Thi cùng với lớp:………………………………………...........

Danh sách và số tiết bài đã học lại:

STT

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

NGÀY HỌC

SỐ TIẾT

GIÁO VIÊN XÁC NHẬN

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

     Kiên Giang, ngày… tháng … năm 201….

XÁC NHẬN PHÒNG ĐÀO TẠO                                                       Người đăng ký

 

    (Ký và ghi rõ họ tên)

Download mẫu

Ths. Phạm Quang Trung

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết