Chuyên ngành Đào tạo
[16/4/2018]

 

KẾ HOẠCH

Về việc xây dựng đề án Vị trí việc làm giai đoạn 2018-2021


Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức cán bộ trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang; Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng Kế hoạch thực hiện đề ánVị trí việc làm giai đoạn 2018-2021 như sau:

  

Từ ngày đến ngày

Nội dung

Đơn vị phụ trách

09/4/2018-13/4/2018

Triển khai Kế hoạch thực hiện đề án Vị trí việc làm đến phòng, khoa, bộ môn

Phòng Tổ chức cán bộ

16/4/2018-27/4/2018

Phòng, khoa báo cáo chức năng, nhiệm vụ từng vị trí việc làm theo mẫu về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 27/4/2018.

Các Phòng, khoa trực thuộc trường

02/5/2018-16/5/2018

Tổng hợp kết quả từ các đơn vị trực thuộc trường tiến hành xây dựng đề án Vị trí việc làm

Phòng Tổ chức cán bộ

15h ngày 17/5/2018

Họp Hội đồng xây dựng đề án vị trí việc làm

BGH + Trưởng, phó các phòng, khoa

18/5/2018-24/5/2018

Hoàn thành đề án gửi về Sở Nội vụ

Phòng Tổ chức cán bộ

 Mẫu thống kê kèm theo tại đây ! 


Phòng Tổ chức cán bộ

Lê Hoàng Duy

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết