Chuyên ngành Đào tạo
[30/11/2018]

 

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018


 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phân loại và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện yêu cầu hàng năm về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và kịp thời tổng hợp báo cáo về Sở Nội vụ, phòng Tổ chức cán bộ đề nghị các phòng, khoa và Bộ môn triển khai thực hiện công tác đánh giá theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành (Kèm theo file hướng dẫn và mẫu đính kèm).

 

Thời hạn các phòng, khoa và Bộ môn hoàn thành đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 12/12/2018.

 

Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức tải tại đây !  

Mẫu đánh giá và phân loại Viên chức tải tại đây ! 

Lê Hoàng Duy

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết