Chuyên ngành Đào tạo
[20/2/2019]

 

 

THÔNG BÁO

Về kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và LĐHĐ năm 2018

 


 

 

Kính gửi: Phòng, Khoa, Ban và các đơn vị trực thuộc

 

 

 

Thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang đã tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại viên chức và hợp đồng lao động năm 2018 theo đúng trình tự và nội dung quy định từ các đơn vị trực thuộc đến cấp Trường.

Căn cứ kết luận của Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức và hợp đồng lao động năm 2018, nhà trường thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và hợp đồng lao động năm 2018 (có danh sách kèm theo) đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Trường được biết. (Đồng thời thông báo qua website của Trường tại địa chỉ: http://www.kgmc.edu.vn).

Nhận được thông báo này, yêu cầu Trưởng các Phòng, Khoa,  Ban, đơn vị trực thuộc  phổ biến đến viên chức, người lao động trong đơn vị mình để biết và thực hiện./.

 

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      (Đã ký)

 

                                                                                                  Thái Viết Tặng

 

Kết quả đánh giá, phân loại viên chức và LĐHĐ năm 2018 tải tại đây ! 

 

 


Lê Hoàng Duy

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết