Chuyên ngành Đào tạo
[3/6/2019]

UBND TỈNH KIÊN GIANG

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:        /KH-CĐYT    

                     Kiên Giang, ngày ….. tháng … năm 2019

 

KẾ HOẠCH THỰC TẾ TỐT NGHIỆP

Lớp: Điều Dưỡng Cao Đẳng chính quy khóa 10

Niên khóa: 2016-2019

 

Căn cứ Thông tư số: 11/2010/TT-BGDĐT, ngày 23/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc biên soạn chư­­ơng­ trình khung Điều dưỡng có trình độ Cao đẳng;

Căn cứ quyết định số 164/QĐ-CĐYT ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang về việc ban hành “Chương trình chi tiết đào tạo Điều dưỡng Cao đẳng hệ chính quy”;

Căn cứ kế hoạch, chương trình đào tạo năm học 2018 – 2019 của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang.

Nay trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang lập kế hoạch thực tập thực tế tốt nghiệp cho lớp Điều dưỡng Cao đẳng Khóa 10, như sau:

1. Mục tiêu:

-   Mô tả được mô hình tổ chức và hoạt động của đơn vị thực tập tại TTYT huyện (chú ý nhân lực điều dưỡng);

-   Mô tả được trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện trong chăm sóc người bệnh tại nơi thực tập;

-   Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục sức khỏe và thống kê các kỹ thuật chăm sóc người bệnh tại nơi thực tập;

-   Nhận xét về những thuận lợi, khó khăn trong công tác chăm sóc người bệnh tại TTYT huyện.

2. Chỉ tiêu:

-   Mỗi học sinh phải chủ động tìm hiểu về mô hình tổ chức và hoạt động của đơn vị thực tập;

-   Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục sức khỏe dưới sự phân công của Bác sĩ Trưởng khoa, Điều dưỡng Trưởng khoa và giáo viên quản lý trực tiếp tại đơn vị thực tập: 15 – 20 bệnh nhân/1 sinh viên (có danh sách theo dõi người bệnh từ lúc nhập viện đến lúc ra viện hoặc chuyển khoa);

-   Tìm hiểu hoạt động khoa phòng nơi thực tập và các bộ phận trực thuộc tại TTYT huyện.

3. Thời gian, địa điểm thực tập:

-    Thời gian thực tập: 03 tuần (từ ngày 13/5/2019 – 31/5/2019).

-    Địa điểm thực tập: Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, khoa Ngoại tổng hợp và khoa Nội tổng hợp (mỗi khoa 1 tuần) tại TTYT huyện Hòn Đất và TTYT huyện Giồng Riềng (có danh sách giảng viên hướng dẫn và sinh viên kèm theo).

4. Tổ chức thực hiện:

- Khoa Điều dưỡng triển khai kế hoạch, chia nhóm, hướng dẫn sinh viên nội dung thực tập và viết tiểu luận: Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019;

- Khoa Điều dưỡng phối hợp với phòng Đào tạo để liên hệ với các TTYT huyện nơi thực tập.

- Thời gian thực tập tại TTYT huyện: 03 tuần, từ ngày 13/05/2019 – 31/05/2019; Cuối đợt thực tập tại TTYT huyện có cuộc họp rút kinh nghiệm với lãnh đạo TTYT (Có biên bản ký tên đóng dấu của Ban Giám đốc TTYT) và giáo viên hướng dẫn;

- Nộp tiểu luận về Khoa Điều dưỡng: Ngày 10/6/2019;

- Tổ chức chấm tiểu luận: Từ 12 /6/2019 đến 17/6/2019;

- Nộp bảng điểm và tiểu luận về phòng Đào tạo: Ngày 20/6/2019./.

 

 Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

-    TTYT huyện: Hòn Đất, Giồng Riềng;                                           

-    Phòng VT, Đào tạo. khoa ĐD;

 

Khoa Điều dưỡng

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết