Chuyên ngành Đào tạo
[28/10/2019]

DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ

THỰC HIỆN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG

NĂM HỌC 2019 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 295 /QĐ-CĐYT ngày 22/10/2019 của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang)

DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ

THỰC HIỆN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG

NĂM HỌC 2019 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 295 /QĐ-CĐYT ngày 22/10/2019 của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang)

STT

Đề tài

Chủ nhiệm
(Họ tên, chức vụ)

GHI CHÚ

Thời gian

SÁNG NGÀY 30 – 10 - 2019

1

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng quản lý giáo viên chủ nhiệm các lớp thường xuyên năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang.

ThS. Cao Minh Tuấn

 Phó Hiệu trưởng

– TS.BSCKII. Phan Văn Đoàn - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch

– TS.BSCKII. Thái Viết Tặng  - Hiệu trưởng  - Phó Chủ tịch

– ThS. Sử T. Bích Nhung – PTP. Đào tạo – Thành viên

– BSCKI. Nguyễn Thị Huyền – TP. Đào tạo – Thành viên

– ThS. Huỳnh Trí Thức  – TP.QLKH&CN- Thành Viên

– CN. Nguyễn Thủy Tiên –P. QLSVHS– Thư ký

– ThS. Phạm Quang Trung – PTP. QLKH&CN – Thư ký HC

7h30’

2

Khảo sát thực trạng phòng cháy chữa cháy và một số yếu tố
ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên về an toàn cháy nổ tại Trường Cao Đẳng Y Tế Kiên Giang Năm 2019 - 2020

ThS. Đỗ Thanh Tùng

P. QLKH & CN

– TS.BSCKII. Phan Văn Đoàn - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch

– TS.BSCKII. Thái Viết Tặng  - Hiệu trưởng  - Phó Chủ tịch

– ThS. Sử T. Bích Nhung - P. TP Đào tạo – Thành viên

– ThS. Huỳnh Trí Thức  – TP QLKHCN - Thành Viên

– ThS. Nguyễn T. Ngọc Thư – P Đào tạo – Thành viên

– CN. Nguyễn Thủy Tiên –P. QLSVHS– Thư ký

– ThS. Phạm Quang Trung – PTP. QLKH&CN – Thư ký HC

8h 10’

3

Thực trạng nhận thức nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang.

ThS. Sử T.  Bích Nhung

PTP Đào Tạo

– TS.BSCKII. Thái Viết Tặng – Hiệu trưởng - Chủ tịch

– TS.BSCKII.Phan Văn Đoàn – P. Hiệu trưởng – P. Chủ tịch

– ThS. Cao Minh Tuấn – P. Hiệu trưởng – Thành viên.

– ThS. Nguyễn T. Ngọc Thư – P Đào tạo – Thành viên.

– ThS. Huỳnh Trí Thức  – TP QLKHCN - Thành Viên.

– CN. Nguyễn Thủy Tiên –P. QLSVHS– Thư ký

– ThS. Phạm Quang Trung – PTP. QLKH&CN – Thư ký HC

8h 50’

GIẢI LAO 10  PHÚT

4

Máy giữ thân nhiệt trẻ sơ sinh

YS. Nguyễn Tuấn Anh

P. TC-CB

 

– TS.BSCKII. Phan Văn Đoàn - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch

– BSCKI. Trần Minh Thông -  TK. Y - P. Chủ tịch

– TS.BSCKII. Thái Viết Tặng – Hiệu trưởng – Thành viên

– CN. Ng. T. Cẩm Phượng – TK. Điều Dưỡng – Thành viên

– ThS. Cao Minh Tuấn – PTK. Dược  – Thành viên.

– BSCKI. Nguyễn Văn Thật  - PTK Y – Thành viên.

– CN. Nguyễn Thủy Tiên –P. QLSVHS– Thư ký

– ThS. Phạm Quang Trung – PTP. QLKH&CN – Thư ký HC

9h 40’

5

Khảo sát đặc điểm vi khuẩn gây bệnh và việc sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải ở cộng đồng tại Khoa Nội Tổng quát - Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang

BSCKI. Nguyễn Văn Thật

PTP. Đào tạo

– TS.BSCKII. Phan Văn Đoàn - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch

– BSCKI. Trần Minh Thông  - TK Y –  P. Chủ tịch

– TS.BSCKII. Thái Viết Tặng – Hiệu trưởng – Thành viên

– CN. Ng. T. Cẩm Phượng – TK. Điều Dưỡng – Thành viên

– ThS. Sử Thị BÍch Nhung – PTP. Đào tạo – Thành viên

– CN. Nguyễn Thủy Tiên –P. QLSVHS– Thư ký

– ThS. Phạm Quang Trung – PTP. QLKH&CN – Thư ký HC

10h 20’

CHIỀU NGÀY 30 – 10 - 2019

6

Tỷ lệ tiếp cận dịch vụ chăm sóc tiền sản của sản phụ tại khoa sản bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

ThS. Huỳnh Thị Tập

Khoa Y

– TS.BSCKII. Phan Văn Đoàn - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch

– BSCKI. Trần Minh Thông – TK Y - P. Chủ tịch

– TS.BSCKII. Thái Viết Tặng –Hiệu trưởng - Thành viên

– ThS. Cao Minh Tuấn – P. Hiệu Trưởng – Thành viên

– CN. Ng. T. Cẩm Phượng – TK. Điều Dưỡng – Thành viên

– BSCKI. Nguyễn Văn Thật –PTK. Y – Thành viên

– ThS. Phạm Quang Trung – PTP. QLKH&CN – Thư ký

13h 30’

 

So sánh dự đoán nguy cơ gãy xương ở phụ nữ mãn kinh có đo và không có đo mật độ xương theo mô hình Garvan

TS. BSCKII. Thái Viết Tặng
Hiệu trưởng

– TS.BSCKII. Phan Văn Đoàn – Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch

– BSCKI. Trần Minh Thông – TK Y học - P. Chủ tịch

– TS.BSCKI. Nguyễn Văn Thật – PTK Y - Thành viên

– ThS. Cao Minh Tuấn – P. Hiệu trưởng – Thành viên

– CN. Ng. T. Cẩm Phượng – TK. Điều Dưỡng – Thành viên

– ThS. Huỳnh Thị Tập – TBM.YTCC - Khoa Y – Thư ký

– ThS. Phạm Quang Trung – PTP. QLKH&CN – Thư ký HC

14h 10’

8

Nhận thức, thái độ và hành vi của HSSV trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang về vấn đề rác thải nhựa.

ThS. Lê Hoàng Duy

Phó TP TC-CB

– TS.BSCKII. Phan Văn Đoàn - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch

– TS.BSCKII. Thái Viết Tặng – Hiệu trưởng –  P. Chủ tịch

– ThS. Cao Minh Tuấn – Phó Hiệu trưởng – Thành viên

– TS. Nguyễn Ngọc Bích - TP QLHS -SV – Thành viên.

– ThS. Sử Thị Bích Nhung – PTP Đào tạo – Thành viên

– ThS. Nguyễn Ngọc Thư –P. Đào tạo – Thành viên

– ThS. Huỳnh Thị Tập – TBM.YTCC - Khoa Y – Thư ký

– ThS. Phạm Quang Trung – PTP. QLKH&CN – Thư ký HC

14h 50’

GIẢI LAO 10  PHÚT

9

Công tác Quản lý SV của phòng công tác HSSV tại trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

TS. Nguyễn Ngọc Bích

TP QLHS -SV

– TS.BSCKII. Phan Văn Đoàn - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch

– TS.BSCKII. Thái Viết Tặng – Hiệu trưởng –  P. Chủ tịch

– ThS. Cao Minh Tuấn – Phó Hiệu trưởng – Thành viên

– ThS. Lê Hoàng Duy – PTP. TCCB  – Thành viên.

– ThS. Sử Thị Bích Nhung – PTP Đào tạo – Thành viên

– ThS. Nguyễn Ngọc Thư –P. Đào tạo – Thành viên

– ThS. Huỳnh Thị Tập – TBM.YTCC - Khoa Y – Thư ký

– ThS. Phạm Quang Trung – PTP. QLKH&CN – Thư ký HC

15h 40’

10

Nghiên cứu một số yếu tố thuộc quy chế đào tạo theo tín chỉ bộ LĐTB&XH liên quan đến chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang năm học 2019 - 2020

TS. BSCKII. Phan Văn Đoàn
Phó Hiệu trưởng

– TS.BSCKII. Thái Viết Tặng –  Hiệu trưởng - Chủ tịch

– BSCKI. Trần Minh Thông – TK Y – P. Chủ tịch

– BSCKI. Nguyễn Văn Thật –  PTK Y - Thành viên

– TS. Nguyễn Ngọc Bích - TP QLHS -SV – Thành viên

– CN. Ng. T. Cẩm Phượng – TK. Điều Dưỡng – Thành viên

– ThS. Huỳnh Thị Tập – TBM.YTCC - Khoa Y – Thư ký

– ThS. Phạm Quang Trung – PTP. QLKH&CN – Thư ký HC

16 h 20’

Chú ý: Chủ đề tài và thành viện hội đồng phải có mặt trước thời gian dự kiến ít nhất là 30 phút

BS. Nguyễn Sơn cao

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết