Chuyên ngành Đào tạo
[6/11/2019]

Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-CĐYT ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang. Để cụ thể hóa nội dung ở Chương IV của Quy chế này, Nhà trường hướng dẫn Về việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang như sau:

 

- Bước 1: Chuẩn bị các tài liệu minh chứng cộng điểm.

Khi có thông báo về thời gian đánh giá điểm rèn luyện của học kỳ và năm học.

+ Các lớp tổng hợp các mẫu minh chứng cộng điểm rèn luyện (mẫu 54, 55, 56) và tất cả các giấy tờ liên quan đến việc minh chứng cộng điểm rèn luyện được nhà trường và cac cơ quan liên quan xác nhận.

+ Các minh chứng phải được xây dựng một cách trung thực, khách quan và được ký xác nhận đầy đủ, được đóng lại thành 01 bộ nộp về Phòng Công tác HSSV (các lớp tự lưu trữ hồ sơ minh chứng của cấp mình) 

Ghi chú: Các lớp có thể tải về các biểu tại đây: mẫu 54mẫu 55mẫu 56mẫu Bìa minh chứng.

- Bước 2: Sinh viên tự đánh giá  và tổ chức họp lớp đánh giá điển rèn luyện

+ Các cá nhân HSSV thực hiện tự đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ (theo mẫu 50)

+ Tổ chức họp lớp với sự điều hành của Giáo viên chủ nhiệm lớp đánh giá kết quả rèn luyện của tập thể lớp theo từng học kỳ ( mẫu 51) sau đó lập biên bản (mẫu 57) về kết quả rèn luyện của tập thể.

+ Hồ sơ điểm rèn luyện của lớp theo học kỳ được gửi về Khoa để chuẩn bị cho công tác đánh giá điểm rèn luyện cấp Khoa.

Ghi chú: Các lớp có thể tải các biểu mẫu tại đây: mẫu 50mẫu 51mẫu 57mẫu Bìa tổng kết điểm rèn luyện.

- Bước 3: Các Khoa tổ chức đánh giá kết quả điểm rèn luyện toàn Khoa:

Sau khi tổng hợp đầy đủ các hồ sơ điểm rèn luyện của học kỳ các lớp thuộc Khoa, lãnh đạo Khoa chủ trì tổ chức họp Khoa đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV thuộc Khoa theo các nội dung sau:

+ Xem xét kết quả rèn luyện của từng lớp (đánh giá công tác thục hiện quy trình đánh giá rèn luyện của các lớp)

+ Thống nhất kết quả rèn luyện của toàn khoa (mẫu 52)

+ Xây dựng báo cáo tỷ lệ rèn luyện của HSSV toàn khoa (mẫu 53)

+ Xây dựng biên bản họp Khoa về công tác đánh giá rèn luyện của từng học kỳ (mẫu 58)

Hồ sơ tổng kết điển rèn luyện của Khoa được lập 02 bộ, (01 bộ gửi về Phòng Công tác HSSV để chuẩn bị cho công tác đánh giá điểm rèn luyện cấp trường, 01 bộ lưu tại Khoa).

Lưu ý: Các khoa gửi file mềm hồ sơ tổng kết điểm rèn luyện về phòng Công tác HSSV

Ghi chú: Các Khoa có thể tải các biểu mẫu tại đây: mẫu 52mẫu 53mẫu 58mẫu Bìa.

- Bước 4: Hồng đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp trường tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV toàn trường

+ Phòng Công tác HSSV sau khi xem xét kết quả đánh giá rèn luyện các khoa, đối chiếu, thẩm định minh chứng và đưa ra dự thảo kết quả rèn luyện trình Hội đồng

+ Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp trường tổ chức Họp đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV

Trên đây là Hướng dẫn quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV toàn trường, đề nghị các Khoa, các lớp theo dõi thực hiện theo đúng quy định./.

                         TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

                       (Đã ký)

                  Nguyễn Ngọc Bích

 

 

Cn. Trần Ngọc Hân

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết