Chuyên ngành Đào tạo
[27/5/2012]

về việc phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

   UBND TỈNH KIÊN GIANG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                        Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
        Số : 93 / QĐ- CĐYT                        Kiên Giang, ngày  25 tháng 04 năm 2012

                                                          QUYẾT ĐỊNH
                      Về việc phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng
                                 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG

 - Căn cứ Quyết định số 2918 /QĐ-BGD&ĐT ngày 08/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về  việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang;
Căn cứ Quyết định UBND tỉnh số 1526/QĐ- UBND, ngày 19/9/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang về Ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang;
  - Căn cứ Thông tư số 14/ 2009/ TT-BGDĐT, ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Cao đẳng;
  - Căn cứ kết luận tại cuộc họp ngày 25/4/2012 của lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang về việc phân công nhiệm vụ đối với Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng,

                                                     QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ, phụ trách các lĩnh vực công tác, các đơn vị trực thuộc trong Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế theo nguyên tắc sau:
1. Đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Trường theo quy định tại Quy chế  tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế
2. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; chế độ thủ trưởng; chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực công tác, tạo điều kiện để từng thành viên Ban Giám hiệu nắm rõ và điều hành hiệu quả các mặt công tác, các lĩnh vực và các bộ phận được phân công phụ trách.
3. Đảm bảo tính hợp lý, hiệu lực, hiệu quả và thuận lợi trong điều hành, giải quyết công việc.
4. Đảm bảo tính ổn định, kế thừa và có sự điều chỉnh từng bước cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của nhà trường.
Điều 2. Chế độ làm việc của Ban Giám hiệu
1. Hiệu trưởng là người đại diện pháp luật của nhà trường;  trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ trường cao đẳng, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế,  UBND tỉnh và các qui định nội bộ của nhà trường. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về mọi hoạt động của nhà trường.
2. Hiệu trưởng phân công cho các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo xử lý các công việc thường xuyên trong lĩnh vực được Hiệu trường giao.
3. Khi Hiệu trưởng đi vắng hoặc không có điều kiện trực tiếp giải quyết công việc, chủ trì cuộc họp, xét thấy cần thiết Hiệu trưởng sẽ ủy quyền cho 01 Phó Hiệu trưởng thay mặt Hiệu trưởng giải quyết và điều hành các cuộc họp của nhà trường. Phó Hiệu trưởng được ủy quyền có nhiệm vụ báo cáo lại Hiệu trưởng sau khi tực hiện nhiệm vụ.
4. Các Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng lãnh đạo công tác chung của Trường; trực tiếp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực công tác được phân công; thực hiện chế độ báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật về lĩnh vực đó.
5. Trong trường hợp công việc vượt quá thẩm quyền, hoặc phát sinh các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; hoặc cần thể hiện quan điểm của Hiệu trưởng, thì các Phó Hiệu trưởng phải xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng trước khi quyết định.
6. Các Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách hoàn thành nhiệm vụ được giao.
7. Quan hệ giữa các Phó Hiệu trưởng là quan hệ phối hợp. Khi thực hiện nhiệm vụ , nếu công việc có liên quan đến lĩnh vực do Phó Hiệu trưởng khác phụ trách thì Phó Hiệu trưởng chủ trì, chủ động bàn bạc, phối hợp giải quyết. Nếu giữa các Phó Hiệu trưởng có ý kiến khác nhau, thì Phó Hiệu trưởng chủ trì báo cáo Hiệu trưởng cho ý kiến giải quyết. Khi Phó hiệu trưởng phụ trách khối đi vắng, Hiệu trưởng sẽ trực tiếp hoặc cử Phó Hiệu trưởng khác thay thế giải quyết.
8. Ban Giám hiệu hội ý công việc vào sáng thứ Năm hàng tuần; họp giao ban vào chiều thứ sáu; họp toàn cơ quan mỗi tháng 1 lần vào tuần đầu mỗi tháng dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng. Trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng có thể triệu tập họp bất thường.
Điều 3. Phân công nhiệm vụ cụ thể
1. BSCKII. Thái Viết Tặng, Hiệu trưởng.
1.1. Chịu trách nhiệm về toàn bộ các mặt tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trước pháp luật, UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế;
1.2. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung và toàn diện các mặt công tác của trường. Phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ, quy hoạch nguồn lực; Kế hoạch chiến lược; Tài chính; Cơ sở vật chất; Thi đua - khen thưởng; Đối ngoại; Quốc phòng - An ninh;
1.3. Phụ trách phòng Tổ chức; phòng Hành chính-Quản trị; phòng Tài chính- Kế toán;
1.4. Là chủ tài khoản của trường; Chủ đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Trường được cấp trên giao; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo của Trường theo quy định của pháp luật, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Kiên Giang và các Hội đồng khác;
1.5. Phân công, chỉ đạo các Phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được giao và có thể tham gia khi thấy cần thiết;
1.6. Bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong nhà trường. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức xã hội trong các hoạt động của trường.
1.7. Ký các văn bằng, chứng chỉ; các hợp đồng quan hệ đối tác ngoài nhà trường
2. BSCKII.  Phan văn Đoàn, Phó Hiệu trưởng
1.1. Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo,  nghiên cứu khoa học, Khảo thí và kiểm định chất lượng. Giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác: Đào tạo; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; Khoa học và công nghệ; Trang website; Tổng hợp, phân tích, đánh giá, kiểm tra, báo cáo kết quả công tác của nhà trường theo kế hoạch và các tiêu chí công bố công khai; Chủ trì điều hành các cuộc họp báo, giao ban định kỳ;
1.2. Phụ trách phòng Đào tạo, phòng Công tác học sinh – sinh viên, Đoàn Thanh niên ; phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ, các Khoa chuyên môn,  Thư viện, Tuyển sinh. Kiêm trưởng phòng Đào tạo;
1.3. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức xã hội, các sở, ban ngành, Bệnh viện, Trung tâm y tế huyện (thành phố) trong các hoạt động chuyên môn của Trường;
1.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và ủy nhiệm của Hiệu trưởng.
3. Thạc sĩ Cao Minh Tuấn, Phó Hiệu trưởng
1.1. Giúp Hiệu trưởng quản lý điều hành các lĩnh vực công tác: phát triển ngành đào tạo Dược; Công tác Đảng; Công tác chính trị tư tưởng,  Ký túc xá, Thanh tra đào tạo, công tác xã hội, từ thiện, công tác hành chính, tổ chức, tài vụ (khi hiệu trưởng đi vắng);
1.2. Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác của các đơn vị  Khoa Dược; Công đoàn, Kiêm Trưởng khoa Dược;
1.3. Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng ủy quyền;
1.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và ủy nhiệm của Hiệu trưởng.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn và các cá nhân có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận.                                                                                      HIỆU TRƯỞNG    
    - Chi bộ;
    - Ban Giám hiệu;                                                                             (đã ký)
    - Các đoàn thể;
    - Các Phòng, Khoa;
    - Lưu VT, TC, HC;                                                                                                 
                                                                                             BSCKII. Thái Viết Tặng

 

Ths. Phạm Quang Trung

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo