Chuyên ngành Đào tạo

 

Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-CĐYT ngày 29/12/2017  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang. Để cụ thể hóa nội dung ở Chương IV của Quy chế này, Nhà trường hướng dẫn Về việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang như sau:

 

Ngày 22/10/2018, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang đã ký quyết định công nhận kết quả rèn luyện của 833 học sinh, sinh viên hệ chính quy năm học 2017 - 2018.

 

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá điểm rèn luyện học sinh, sinh viên học kì I

năm học 2017-2018 

Thực hiện công tác học sinh, sinh viên theo quy định của Bộ Lao động - Thương Binh & Xã hội, căn cứ chức năng nhiệm vụ của Phòng công tác HSSV theo quyết định của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang. 

 

- Tổng số lớp khối cao đẳng: 12 lớp

+ Dược Cao đẳng: 8 lớp

+ Điều dưỡng Cao đẳng: 3 lớp

+ Hộ sinh Cao đẳng: 1 lớp

- Tổng số sinh viên: 598

- Tổng số sinh viên dự kiểm tra: 592

- Tổng số sinh viên đạt: 581 (chiếm 98%)

- Tổng số sinh viên không đạt: 11 (chiếm 2%)

- Tổng số sinh viên vắng (không đạt): 6THÔNG BÁO

Về việc đánh giá điểm rèn luyện học sinh, sinh viên học kì I

năm học 2016-2017


KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động tuyên truyền

về phòng, chống mại dâm, ma túy năm 2016

--------------

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả và danh sách học sinh, sinh viên

được nhận học bổng khuyến khích học tập học năm học 2015 – 2016

---------------


 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo