Chuyên ngành Đào tạo

Ngày 22/10/2018, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang đã ký quyết định công nhận kết quả rèn luyện của 833 học sinh, sinh viên hệ chính quy năm học 2017 - 2018.

 

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá điểm rèn luyện học sinh, sinh viên học kì I

năm học 2017-2018 

Thực hiện công tác học sinh, sinh viên theo quy định của Bộ Lao động - Thương Binh & Xã hội, căn cứ chức năng nhiệm vụ của Phòng công tác HSSV theo quyết định của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang. 

 

- Tổng số lớp khối cao đẳng: 12 lớp

+ Dược Cao đẳng: 8 lớp

+ Điều dưỡng Cao đẳng: 3 lớp

+ Hộ sinh Cao đẳng: 1 lớp

- Tổng số sinh viên: 598

- Tổng số sinh viên dự kiểm tra: 592

- Tổng số sinh viên đạt: 581 (chiếm 98%)

- Tổng số sinh viên không đạt: 11 (chiếm 2%)

- Tổng số sinh viên vắng (không đạt): 6THÔNG BÁO

Về việc đánh giá điểm rèn luyện học sinh, sinh viên học kì I

năm học 2016-2017


KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động tuyên truyền

về phòng, chống mại dâm, ma túy năm 2016

--------------

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả và danh sách học sinh, sinh viên

được nhận học bổng khuyến khích học tập học năm học 2015 – 2016

---------------

UBND TỈNH KIÊN GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Số: 365/QĐ-CĐYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả đánh giá rèn luyện của học sinh, sinh viên

năm học 2015– 2016


 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo