Chuyên ngành Đào tạo

 

Danh sách quy hoạch đào tạo năm 2018

 


 

THÔNG BÁO

Về kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và LĐHĐ năm 2016

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


THÔNG BÁO

thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cấp phòng, khoa giai đoạn 2016-2020 và cấp lãnh đạo đơn vị giai đoạn 2020-2025


 

 

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung sơ yếu lý lịch viên chức


Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-SNV ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Sở Nội vụ Kiên Giang về việc Phê duyệt "Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Sở Nội vụ".

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý viên chức và kịp thời tổng hợp báo cáo về Sở Nội vụ, phòng Tổ chức cán bộ đề nghị tất cả cán bộ, công chức, viên chức nhà trường thực hiện bổ sung sơ yếu lý lịch theo mẫu đính kèm bên dưới.

Thời hạn các cá nhân hoàn thành bản sơ yếu lý lịch gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 29/04/2016.

 

Mẫu Sơ yếu lý lịch tải tại đây ! 

 

THÔNG BÁO

        Về kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và LĐHĐ năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2015


Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phân loại và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 1146 /UBND-NCPC ngày 30 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2015.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 và kịp thời tổng hợp báo cáo về Sở Nội vụ, phòng Tổ chức cán bộ đề nghị các phòng, khoa và Bộ môn triển khai thực hiện công tác đánh giá theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành (Kèm theo file hướng dẫn và mẫu đính kèm).

 

Thời hạn các phòng, khoa và Bộ môn hoàn thành đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 11/12/2015.

 

Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức tải tại đây ! 

Mẫu đánh giá và phân loại Công chức tải tại đây ! 

Mẫu đánh giá và phân loại Viên chức tải tại đây ! 

Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo sau đại học

giai đoạn 2016-2020

------------

     Nhằm thực hiện Kế hoạch đào tạo sau đại học giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả và đúng theo Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo sau đại học cho công chức, viên chức ngành Giáo dục giai đoạn 2013-2020. Phòng Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang lập danh sách đăng ký quy hoạch đào tạo sau đại học giai đoan 2017-2020 (không thực hiện năm 2016) để thực hiện đúng theo quy định.

     Danh sách đăng ký (Có mẫu kèm theo bên dưới) gửi về phòng Tổ chức cán bộ, hạn chót là ngày 17/10/2015 để tổng hợp gửi về Sở Nội vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì cần trao đổi, liên hệ phòng Tổ chức cán bộ-trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang (Đ/c Duy) SĐT: 077.3862878- DĐ: 0917141323.

Mẫu danh sách đăng ký tải tại đây ! 


 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo