Chuyên ngành Đào tạo

THÔNG BÁO

thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cấp phòng, khoa giai đoạn 2016-2020 và cấp lãnh đạo đơn vị giai đoạn 2020-2025


 

 

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung sơ yếu lý lịch viên chức


Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-SNV ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Sở Nội vụ Kiên Giang về việc Phê duyệt "Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Sở Nội vụ".

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý viên chức và kịp thời tổng hợp báo cáo về Sở Nội vụ, phòng Tổ chức cán bộ đề nghị tất cả cán bộ, công chức, viên chức nhà trường thực hiện bổ sung sơ yếu lý lịch theo mẫu đính kèm bên dưới.

Thời hạn các cá nhân hoàn thành bản sơ yếu lý lịch gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 29/04/2016.

 

Mẫu Sơ yếu lý lịch tải tại đây ! 

 

THÔNG BÁO

        Về kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và LĐHĐ năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2015


Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phân loại và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 1146 /UBND-NCPC ngày 30 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2015.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 và kịp thời tổng hợp báo cáo về Sở Nội vụ, phòng Tổ chức cán bộ đề nghị các phòng, khoa và Bộ môn triển khai thực hiện công tác đánh giá theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành (Kèm theo file hướng dẫn và mẫu đính kèm).

 

Thời hạn các phòng, khoa và Bộ môn hoàn thành đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 11/12/2015.

 

Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức tải tại đây ! 

Mẫu đánh giá và phân loại Công chức tải tại đây ! 

Mẫu đánh giá và phân loại Viên chức tải tại đây ! 

Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo sau đại học

giai đoạn 2016-2020

------------

     Nhằm thực hiện Kế hoạch đào tạo sau đại học giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả và đúng theo Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo sau đại học cho công chức, viên chức ngành Giáo dục giai đoạn 2013-2020. Phòng Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang lập danh sách đăng ký quy hoạch đào tạo sau đại học giai đoan 2017-2020 (không thực hiện năm 2016) để thực hiện đúng theo quy định.

     Danh sách đăng ký (Có mẫu kèm theo bên dưới) gửi về phòng Tổ chức cán bộ, hạn chót là ngày 17/10/2015 để tổng hợp gửi về Sở Nội vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì cần trao đổi, liên hệ phòng Tổ chức cán bộ-trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang (Đ/c Duy) SĐT: 077.3862878- DĐ: 0917141323.

Mẫu danh sách đăng ký tải tại đây ! 

 

 

Thông báo về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2016

------------

     Căn cứ công văn số 2206-CV/BTC ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ban tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Nhằm thực hiện Kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2016 đạt hiệu quả và đúng theo quy định, phòng Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang thực hiện một số nội dung như sau:

  1. Lập danh sách viên chức cử đi đào tạo sau đại học năm 2016. (Theo biểu mẫu đính kèm) 

  2. Đối với các trường hợp được cử đi học năm 2015 đã trúng tuyển và nhập học thì viên chức làm hồ sơ gửi về phòng Tổ chức cán bộ trường để gửi về Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định cử đi học. Hồ sơ gồm có:

     - Tờ cam kết (theo mẫu gửi kèm theo).

     - Lý lịch 2c-BNV/2008 (theo mẫu gửi kèm theo).

     - Bằng Đại học bản photo.

     - Giấy báo trúng tuyển sau đại học bản photo.

     Hồ sơ các đơn vị phòng, khoa, viên chức gửi về phòng Tổ chức cán bộ, hạn chót là ngày 24/8/2015 để tổng hợp gửi về Sở Nội vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì cần trao đổi, liên hệ phòng Tổ chức cán bộ-trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang (Đ/c Duy) SĐT: 077.3862878- DĐ: 0917141323

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2015

 

Kính gửi: Phòng, Khoa, Ban và các đơn vị trực thuộc


Thực hiện Công văn số 188/SNV-CCVC ngày 30 tháng 03 năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về việc lập danh sách đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2015. Phòng Tổ chức cán bộ trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang thông báo đến các đơn vị phòng, ban, khoa trực thuộc lập danh sách cán bộ, viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV (cán sự) hoặc tương đương lên hạng III (chuyên viên) hoặc tương đương theo điều kiện và tiêu chuẩn các chức danh nghề nghiệp như sau:

1. Được đánh giá, phân loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.

2. Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận các nhiệm vụ trong cùng ngành chuyên môn ở vị trí việc làm có yêu cầu ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

3. Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy định.

Nhận được thông báo này, yêu cầu Trưởng các Phòng, Khoa,  Ban, đơn vị trực thuộc phổ biến đến viên chức, người lao động trong đơn vị mình để biết và thực hiện. Danh sách đăng ký (theo mẫu đính kèm bên dưới) gửi về phòng Tổ chức cán bộ, hạn chót là ngày 17/4/2015 để tổng hợp gửi về Sở Nội vụ. Quá thời gian quy định trên đơn vị nào không gửi danh sách dự thi coi như không có nhu cầu nâng ngạch năm 2015.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì cần trao đổi, liên hệ Đ/c Lê Hoàng Duy- Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ - trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang, SĐT: 077.3862878- DĐ: 0917141323

 

Mẫu danh sách đăng ký tải tại đây

THÔNG BÁO

Về kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và LĐHĐ năm 2014

Kính gửi: Phòng, Khoa, Ban và các đơn vị trực thuộc

Thực hiện Công văn số 877/SNV-TCCC ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2014, trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang đã tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại viên chức và hợp đồng lao động năm 2014 theo đúng trình tự và nội dung quy định từ các đơn vị trực thuộc đến cấp Trường.

Căn cứ kết luận của Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức và hợp đồng lao động năm học 2014, nhà trường thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và hợp đồng lao động năm 2014 (có danh sách kèm theo) đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Trường được biết. (Đồng thời thông báo qua website của Trường tại địa chỉ: http://www.kgmc.edu.vn).

Nhận được thông báo này, yêu cầu Trưởng các Phòng, Khoa,  Ban, đơn vị trực thuộc  phổ biến đến viên chức, người lao động trong đơn vị mình để biết và thực hiện./.

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              Thái Viết Tặng

 

 

                                                                                                     

 

 


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
  Chức năng nhiệm vụ
  Cơ cấu tổ chức
  Thông báo
  Biểu mẫu
  Kế hoạch hoạt động
 
Ngành Dược
Ngành Điều dưỡng
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo