Chuyên ngành Đào tạo

I. VỊ TRÍ - CHỨC NĂNG
Giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý nhà trường về lĩnh vực tài chính, kế toán, tài sản của trường.
II. NHIỆM VỤ
1. Quản lý các nguồn thu, chi của trường theo quy định của tài chính. Lập kế hoạch thu chi; thực hiện các khoản thu chi; lập quyết toán hàng quý, hàng năm đúng theo quy định về chế độ kế toán-tài chính nhà nước. Tham mưu cho Ban Giám hiệu về lĩnh vực kinh phí, bảo đảm việc mua sắm tài sản cơ quan.
2. Xây dựng đề án theo tinh thần Nghị định 43 của Chính phủ và Quy chế chi tiêu nội bộ trình duyệt qua cấp thẩm quyền và thực hiện từ 1/2007. Triển khai hướng dẫn các phòng, bộ môn thực hiện những văn bản liên quan đến tài chính.
3. Xây dựng các định mức kinh phí cho các công việc trong trường.
4. Cùng với phòng Hành chính Quản trị xây dựng chế độ quản lí về việc sử dụng tài sản, vật tư, trang thiết bị trong trường ngăn ngừa lãng phí.
5. Tổng hợp ngân sách làm báo cáo quyết toán lên cấp trên đúng theo hướng dẫn.
6. Phối hợp tổ chức kiểm tra các khoản thu và chi, các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản của các bộ phận trong toàn trường.
7. Phối hợp với Phòng hành chính- quản trị tổ chức thực hiện việc kiểm kê định kỳ, thanh lý, xử lý tài sản trong trường theo đúng chế độ qui định của Nhà nước.
8. Chấp hành nghiêm những quy định về quản lý tài chính, nghiên cứu đề xuất ý kiến với cơ quan và cấp trên về cơ chế quản lí tài chính hợp lý.
9. Thực hiện tốt vai trò thủ quỹ, kế toán tài sản và một số nhiệm vụ khác do thủ trưởng cơ quan giao.
10. Trưởng phòng Tài chính- Kế toán có trách nhiệm tổ chức, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của phòng đạt chất lượng cao nhất và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về mọi hoạt động của phòng.
HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
BSCKII. Thái Viết Tặng


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
 
Ngành Dược
Ngành Nha
Ngành Điều dưỡng
Địa điểm
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo