Chuyên ngành Đào tạo

Ngày 30/12/2021, Trung tâm DI & ADR Quốc gia cũng đã phối hợp với các chuyên gia của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế đã xây dựng Công cụ "Tra cứu điện tử tương tác thuốc chống chỉ định", ban hành theo QĐ 5948/QĐ-BYT.


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
  Chức năng nhiệm vụ
  Cơ cấu tổ chức
  Thông báo
  Biểu mẫu
  Kế hoạch hoạt động
 
Ngành Dược
Ngành Điều dưỡng
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết