Chuyên ngành Đào tạo

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG


            Căn cứ Quyết định 2918/QĐ-BGD&ĐT ngày 8 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang trên cơ sở trường Trung học Y tế Kiên Giang;
            Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng;
            Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo
            Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,


QUYẾT ĐỊNH:


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
 
Ngành Dược
Ngành Điều dưỡng
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết