Chuyên ngành Đào tạo

 

UBND TỈNH KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/QĐ-CĐYT

Kiên Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban biên tập, Quản trị trang Website

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

 

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:24/QĐ-CĐYT  ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y  Tế Kiên Giang)

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2018 -2019

Thông báo về việc đăng ký đề tài cấp tỉnh tại sở Khoa học Công nghệ Kiên Giang thực hiện trong năm 2019

Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019

UBND TỈNH KIÊN GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Số: 268/KH-CĐYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 18 tháng 08 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

 

Về việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2015 -2016

 

 

 

- Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định việc xác định các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

 

- Căn cứ vào quy chế hoạt động  và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang mục nghiên cứu khoa học;

 

- Thực hiện Công văn số 288/SKHCN-KH ngày 11/09/2012 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn triển khai đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở thực hiện tại các trường cao đẳng và các bệnh viện tỉnh Kiên Giang năm 2012;

 

 Nay Hội đồng Nghiên cứu khoa học trường dự kiến kế hoạch thực hiện đề tài Khoa học trường năm học 2015 -2016 như sau:

 

       

 

STT

Công việc thực hiện

Thời gian dự kiến

Ghi chú

 

1

Báo cáo danh mục lên phòng QLKH &CN

Từ ngày 25/8/2015 - 20/9/2015

 

 

1

Báo cáo đề cương

Từ ngày 21/9/2015 - 10/10/2015

 

 

2

Làm đề tài

Từ tháng 10/2015 – 5/2016

 

 

3

Kiểm tra dữ liệu

Từ ngày 01/6/2016 - 10/6/2016

 

 

4

Báo cáo, nghiệm thu đề tài

Từ ngày 20/6/2016 – 10/7/2016

 

 

       

 

Lưu ý:

   

 

-  Kể từ năm học 2015 – 2016, để thuận tiện cho phòng Quản lý KHCN kết hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận nghiên cứu khoa học cho chủ nhiệm và cộng sự khi thực hiện đề tài (sau này xét thi đua, nâng ngạch, …), vì vậy phòng Quản lý KHCN yêu cầu giáo viên thực hiện đề cương, báo cáo tổng kết đề tài theo mẫu của sở KHCN.

-  Để thuận tiện cho phòng QLKH&CN thành lập hội đồng chuyên ngành đánh giá đề cương, nghiệm thu đề tài. Chủ đề tài phải nộp đăng ký danh mục đề tài, báo cáo đề tài lên phòng QLKH&CN  trước khi thực hiện báo cáo đề cương, nghiệm thu đề tài ít nhất trước 7 ngày (tính theo tuần làm việc).

- Đề tài chỉ được báo cáo khi đã được Hội đồng Nghiên cứu khoa học trường xét duyệt đề cương và được ban kiểm tra dữ liệu xác nhận đã đầy đủ dữ liệu.

 

 -  Sau khi hoàn thành báo cáo và được Hội đồng Nghiên cứu khoa học trường nghiệm thu, chủ để tài tiến hành sửa báo cáo đề tài và nộp lên phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ sau 2 tuần gồm bài báo cáo khoa học, dữ liệu của đề tài, nếu quá thời hạn chủ đề tài không thực hiện xem như đề tài đó chưa báo cáo.

 

 - Nếu chủ đề tài nào không thực hiện những điều trên thì đề tài nghiên cứu năm tiếp theo sẽ không được Hội đồng nghiên cứu khoa học trường xét duyệt để đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ./.

 

Nơi nhận:

- Các phòng, Khoa của trường;

- Lưu VT, P. QLKH & CN

 

 

HỘI  ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CHỦ TỊCH

 

 ( Đã ký )

HIỆU TRƯỞNG

BSCKII. Thái Viết Tặng

               

 

Download kế hoạch


Trang đầu | Trang trước | | Trang kế | Trang cuối
 
Ngành Dược
Ngành Điều dưỡng
Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết