Sinh viên điều dưỡng học thực hành
Hoạt động sinh viên Dược trong giờ thực hành
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang
Sinh viên nghề dược sỹ trong giờ học

Sinh viên nghề dược sỹ trong giờ học