09:47 | 15/09/2022
Sinh viên điều dưỡng học thực hành
09:33 | 15/09/2022
Hoạt động sinh viên Dược trong giờ thực hành
09:59 | 17/07/2022
Sơ đồ tổ chức Phòng tài chính - kế toán Sơ đồ tổ chức Phòng tài chính - kế toán, đứng đầu là CN. Vương Thị Hoàng Lan
09:59 | 17/07/2022
Chức năng nhiệm vụ Phòng tài chính - kế toán Xây dựng các kế hoạch chỉ tiêu, các dự án đầu tư, tham mưu việc mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy – học và sinh hoạt chính trị tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
10:55 | 11/07/2022
Sơ đồ tổ chức Đoàn Trường Cao đẳng Y tê Kiên Giang
10:55 | 11/07/2022
Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang
10:46 | 11/07/2022
Xứ mạng và tầm nhìn
09:35 | 11/07/2022
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang
09:35 | 11/07/2022
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang
09:35 | 11/07/2022
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang