02:18 | 17/11/2022
02:42 | 17/11/2022
09:59 | 17/07/2022
Sơ đồ tổ chức Phòng tổ chức cán bộ Sơ đồ tổ chức Phòng tổ chức cán bộ, đứng đầu là ThS. NGUYỄN VĂN HĂNG (trưởng phòng), phó phòng là ThS. LÊ HOÀNG DUY
09:59 | 17/07/2022
Chức năng nhiệm vụ Phòng tổ chức cán bộ Phòng Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm cụ thể hóa việc thực hiện tổ chức bộ máy nhà trường, quản lý nhân lực trong trường, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chịu trách nhiệm công tác thi đua, bảo vệ, an toàn cơ quan.