02:52 | 28/09/2022
Công khai giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
09:53 | 19/10/2022
02:28 | 14/06/2022
Giới thiệu ngành cao đẳng dược Đào tạo người Dược sĩ trình độ Cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm về chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân