09:59 | 17/07/2022
Sơ đồ tổ chức Khoa điều dưỡng Sơ đồ tổ chức Khoa điều dưỡng, người đứng đầu là Trưởng khoa Nguyễn Thị Cẩm Phượng
09:59 | 17/07/2022
Chức năng nhiệm vụ Khoa điều dưỡng Khoa Điều dưỡng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang được thành lập và phát triển từ Bộ môn điều dưỡng năm 1988 với 4 nhân sự. Từ tháng 9/2009 bộ môn Điều dưỡng phát triển thành Khoa Điều dưỡng, hiện nay 09 giáo viên;  05 Ths;  tỉ lệ: 55,55% , 04 Cn tỉ lệ: 44,45%.