Chức năng nhiệm vụ Phòng quản lý học sinh - sinh viên

09:59 | 17/07/2022
Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, thể chất - Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật - Tạo điều kiện, giúp đỡ học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH - SINH VIÊN

1. Tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền

- Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, thể chất

- Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật

- Tạo điều kiện, giúp đỡ học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện để được

đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia các tổ chức

đoàn thể trong Nhà trường;

2. Công tác quản lý học sinh, sinh viên

a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định;

b) Thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các

công việc hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên;

c) Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện của học sinh, sinh

viên; phát động, tổ chức các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho học sinh, sinh

viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học; tham dự kỳ thi tay nghề các cấp,

hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giám sát việc thực hiện các quy chế,

quy định của học sinh, sinh viên; thường trực công tác khen thưởng và kỷ luật

học sinh, sinh viên;

d) Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy

định về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm

và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh

viên; phối họp với công an và chính quyền địa phương đế thực hiện các biện

pháp bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh

viên trong và ngoài Nhà trường;

đ) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải

quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh, sinh viên;

e) Quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú: Xét, tiếp nhận, ban hành

và tổ chức thực hiện quy chế quản lý học sinh, sinh viên ở nội trú; phối hợp với

cơ quan công an và chính quyền địa phương trong việc quản lý học sinh, sinh

viên ở ngoại trú.

3. Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học và cuối khóa cho học

sinh, sinh viên. Định kỳ hằng năm tổ chức đối thoại giữa học sinh, sinh viên

và Ban Giám hiệu Nhà trường.

4. Công tác hỗ trợ và dịch vụ đối với học sinh, sinh viên

5. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về học sinh, sinh viên.

6. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về học sinh, sinh viên, thực trạng

việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp định kỳ và đột xuất theo

yêu cầu của cơ quan quản lý.

Phòng quản lý học sinh - sinh viên

 

 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ: