09:06 | 23/04/2024
Công văn của Bộ lao động - Thương binh xã hội về việc " Triển khai thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt"
03:28 | 13/11/2023
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang (45 NĂM)
07:49 | 16/06/2023
Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công bố Quyết định số 791/QĐ-SYT của Sở Y tế Kiên Giang ngày 01 tháng 06 năm 2023 về việc thành lập Hội đồng Trường Cao đẳng Y tế
09:38 | 26/05/2023
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang ( Pan Khoa Điều dưỡng)
09:38 | 12/05/2023
Kế Hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
09:30 | 12/05/2023
Một số nội dung, phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch
02:58 | 04/05/2023
Bảo vệ nền tảng
09:32 | 25/04/2023
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang
03:31 | 28/02/2023
01:39 | 12/12/2022
03:31 | 09/12/2022
09:33 | 15/09/2022
Hoạt động sinh viên Dược trong giờ thực hành
Trang:   1 | 2