12:00 | 12/07/2022
Sơ đồ tổ chức phòng đào tạo Sơ đồ tổ chức phòng đào tạo, đứng đầu là BSCKI Nguyễn Văn Thật làm trưởng phòng, phó phòng là CN Trần Thị Kim Loan
12:00 | 12/07/2022
Chức năng nhiệm vụ phòng đào tạo Phòng đào tạo được Hiệu trưởng ủy nhiệm chỉ đạo thực hiện tiến độ dạy học cho các lớp trong toàn trường. Phòng đào tạo có liên quan chặt chẽ đến chất lượng đào tạo nên có mối liên quan chặt chẽ đến các Khoa, Bộ môn trong và ngoài trường.