09:30 | 12/05/2023
Một số nội dung, phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch
02:58 | 04/05/2023
Bảo vệ nền tảng
09:32 | 25/04/2023
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang
03:31 | 28/02/2023
01:39 | 12/12/2022
03:31 | 09/12/2022
09:33 | 15/09/2022
Hoạt động sinh viên Dược trong giờ thực hành
09:59 | 17/07/2022
Sơ đồ tổ chức Phòng tài chính - kế toán Sơ đồ tổ chức Phòng tài chính - kế toán, đứng đầu là CN. Vương Thị Hoàng Lan
09:59 | 17/07/2022
Chức năng nhiệm vụ Phòng tài chính - kế toán Xây dựng các kế hoạch chỉ tiêu, các dự án đầu tư, tham mưu việc mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy – học và sinh hoạt chính trị tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
10:46 | 11/07/2022
Xứ mạng và tầm nhìn
09:35 | 11/07/2022
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang
09:35 | 11/07/2022
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang
Trang:   1 | 2