Kế Hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

09:38 | 12/05/2023

KẾ HOẠCH

thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII
về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

-----

        Thực hiện kế hoạch số 04-KH/ĐUK, ngày 30-10-2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Đảng ủy trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

        - Học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

         - Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, giáo viên nhận thức rõ âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, từ đó nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, đề cao cảnh giác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới.

         - 03 Chi bộ nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW. Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW đồng bộ, toàn diện, gắn chặt giữa “xây và chống”, trong đó xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả. Kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng vi phạm. Xây dựng kế hoạch thực hiện, định kỳ sơ kết, tổng kết việc triển khai, thực hiện nghị quyết.

DOWNLOAD CHI TIẾT KẾ HOẠCH

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác