CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

Phòng Tài chính - Kế toán có nhiệm vụ tham mưu giúp hiệu trưởng các công việc cụ thể như sau:

a) Xây dựng các kế hoạch chỉ tiêu, các dự án đầu tư, tham mưu việc mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy – học và sinh hoạt chính trị tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;

b) Lập dự toán ngân sách, kế hoạch chi tiêu, cấp phát và thanh toán theo đúng thủ tục tài chính. Lập sổ sách, chứng từ, báo cáo quyết toán đúng kỳ hạn. Quản lý, kiểm soát thu chi các nguồn vốn của nhà trường;

c) Căn cứ vào nhiệm vụ của nhà trường, kế hoạch chi tiêu lao động, chỉ tiêu tuyển sinh, kinh phí của Nhà nước và kinh phí tự có của trường, kế hoạch của các đơn vị, Phòng Tài chính - Kế toán chủ trì lập kế hoạch dự toán ngân sách, trình qua hội đồng tư vấn trường để hiệu trưởng quyết định;

d) Kiểm tra các đơn vị thu - chi, thanh quyết toán. Tổng hợp kiểm kê, thanh lý tài sản;

đ) Phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch và hướng dẫn việc phân phối sử dụng kinh phí chung cho toàn trường. Hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị, tổ chức hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, ghi nhận theo yêu cầu nghiệp vụ về tài chính, lập các loại bảng biểu báo cáo quyết toán hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm theo yêu cầu cơ quan ngành dọc cấp trên và hiệu trưởng;

e) Quản lý, lưu trữ các hồ sơ, sổ sách, chứng từ về tài chính của nhà trường.

Phòng tài chính kế toán

 

 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ: