10:01 | 07/09/2023
09:30 | 10/07/2023
09:30 | 10/07/2023
03:31 | 28/02/2023
01:39 | 12/12/2022
09:53 | 19/10/2022
09:59 | 17/07/2022
Sơ đồ tổ chức Phòng tài chính - kế toán Sơ đồ tổ chức Phòng tài chính - kế toán, đứng đầu là CN. Vương Thị Hoàng Lan
09:59 | 17/07/2022
Chức năng nhiệm vụ Phòng tài chính - kế toán Xây dựng các kế hoạch chỉ tiêu, các dự án đầu tư, tham mưu việc mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy – học và sinh hoạt chính trị tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

Đơn vị trực thuộc

  • Đoàn thể
  • Phòng - Ban