09:06 | 23/04/2024
Công văn của Bộ lao động - Thương binh xã hội về việc " Triển khai thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt"
08:10 | 09/05/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN 2023
02:10 | 20/02/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024
02:05 | 20/02/2024
CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023
10:01 | 07/09/2023
09:30 | 10/07/2023
09:30 | 10/07/2023
03:31 | 28/02/2023
01:39 | 12/12/2022
09:53 | 19/10/2022
09:59 | 17/07/2022
Sơ đồ tổ chức Phòng tài chính - kế toán Sơ đồ tổ chức Phòng tài chính - kế toán, đứng đầu là CN. Vương Thị Hoàng Lan
09:59 | 17/07/2022
Chức năng nhiệm vụ Phòng tài chính - kế toán Xây dựng các kế hoạch chỉ tiêu, các dự án đầu tư, tham mưu việc mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy – học và sinh hoạt chính trị tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao