02:51 | 15/07/2024
GIÁO TRÌNH 6 MÔN CHUNG- BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
02:01 | 28/09/2022
01:53 | 28/09/2022
01:45 | 28/09/2022
10:16 | 28/09/2022
Các dữ liệu, tài liệu tham khảo và phần mềm dành cho sinh viên học môn xác suất thống kê và nghiên cứu khoa học
09:59 | 17/07/2022
Sơ đồ tổ chức Khoa Khoa học bơ bản Sơ đồ tổ chức Khoa Khoa học bơ bản, trưởng khoa là ThS. Nguyễn Lê Bảo Khuyên, phó trưởng khoa là ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thư
09:59 | 17/07/2022
Chức năng nhiệm vụ Khoa Khoa học cơ bản Khoa Khoa học cơ bản  được thành lập từ tháng 10 - 2008, nền tảng trước đây là Bộ môn Khoa học tự nhiên xã hội. Khoa  phụ trách công tác giảng dạy khá nhiều môn học: Tiếng Anh, Xác suất thống kê y học, Vật l‎‎ý đại cương lý sinh, Hóa học, Hóa đại cương vô cơ, Hóa hữu cơ, Tin học, Giáo dục quốc phòng an ninh, Giáo dục thể chất, Giáo dục Chính trị, Kỹ năng giao tiếp, ...