Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Học sinh, Sinh viên đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

10:43 | 05/01/2024

      Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Học sinh, Sinh viên đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 04 tháng 01 năm 2024 trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang tổ chức đưa gần 500 sinh viên đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh cơ sở 2 thuộc Đại học Cần Thơ (QL61, P.Hòa An, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để học tập và bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh.

Ảnh: BGH và cán bộ giảng viên cùng toàn thể sinh viên trương Cao đẳng Y tế Kiên Giang tại trung tâm Giáo dục QP - AN

      Với mục tiêu giáo dục toàn diện về mọi mặt cho sinh viên, GDQP-AN đã tạo những cơ hội thiết thực cho thế hệ trẻ tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, rèn luyện và hoàn thiện bản thân thông qua các giờ học thực hành trên thao trường, cùng với đó, các giờ học lý thuyết trên giảng đường đã trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quan điểm đường lối quân sự của Đảng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cũng như công tác quân sự quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.

      Mặt khác môn học GDQP-AN còn trang bị cho sinh viên những kiến thức hữu ích về một số loại vũ khí, khí tài, thông qua đó sinh viên có thể biết cách phân biệt, sử dụng và trang bị cho mình những kỹ thuật cơ bản để sử dụng được một số loại vũ khí trong tương lai; đồng thời qua môn học còn hướng cho sinh viên làm việc theo nguyên tắc, kỷ cương, hành động đúng đắn, tránh được những thói quen tùy tiện, khơi dậy và nêu cao tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chống lại mọi âm mưu chia rẽ, phản động của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

      Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Đối với nước ta, các thế lực thù địch vẫn ráo riết chống phá, chủ yếu bằng chiến lược diễn biến hoà bình, nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chuyển hoá cách mạng nước ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Các hành động xâm hại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước ta vẫn tiếp diễn dưới nhiều hình thức, âm mưu và với các thủ đoạn hết sức tinh vi.

      Sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng là một lực lượng hùng hậu, có sức khỏe, có trình độ học vấn, có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học kỹ thuật hiện đại, chủ nhân tương lai của đất nước. Với mục tiêu giáo dục toàn diện về mọi mặt cho học sinh, sinh viên, GDQP-AN đã tạo những cơ hội thiết thực cho thế hệ trẻ tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, rèn luyện và hoàn thiện bản thân thông qua các giờ học thực hành trên thao trường, cùng với đó, các giờ học lý luận trên giảng đường đã trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quan điểm đường lối quân sự của Đảng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cũng như công tác Quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.

Ảnh: Sinh hoạt nội quy KTX trung tâm Giáo dục QP - AN

Ảnh: Sinh viên vào khu KTX

           Có thể nói, môn học GDQP-AN có một vai trò và ý nghĩa rất to lớn trong việc giáo dục và nâng cao ý thức, phẩm chất đạo đức của con người đặc biệt là sinh viên – thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Trong thời kỳ mới, thời kỳ của cuộc cách mạng 4.0, việc nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiểu biết về kiến thức quốc phòng và an ninh là một nhiệm vụ thiết thực hơn bao giờ hết, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và sức mạnh dân tộc không ngừng được củng cố và lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác