CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

I. CHỨC NĂNG

 Phòng Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm cụ thể hóa việc thực hiện tổ chức bộ máy nhà trường, quản lý nhân lực trong trường, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chịu trách nhiệm công tác thi đua, bảo vệ, an toàn cơ quan.

II. NHIỆM VỤ

 1. Đề xuất việc tổ chức, hoạt động của các đơn vị trong trường, phát hiện những bất hợp lý trong bố trí cán bộ, phân công thực hiện nhiệm vụ, thực hiện chế độ chính sách để tham mưu cho Hiệu Trưởng giải quyết.

 2. Kết hợp với địa phương lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, chống mất trộm trong trường. Giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn trong vực khu vực trường và xung quanh.

 3. Thực hiện công tác qui hoạch cán bộ, đề xuất việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng quy trình.

 4. Tổng hợp và đề xuất việc trả lương và thực hiện phụ cấp cho cán bộ, giáo viên trường theo văn bản Nhà Nước ban hành.

 5. Quản lí hồ sơ lí lịch cán bộ thuộc diện trường quản lí, viết các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên liên quan đến công tác tổ chức, hướng dẫn cán bộ công chức bổ sung lí lịch.

 6. Đề xuất việc đào tạo và bổ túc cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu phát triển trường. Thực hiện thủ tục thu nhận người mới, hợp đồng công việc.

 7. Phối hợp với Công Đoàn trong quản lý ngày công, giờ công của cán bộ công chức. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, tham gia xét khen thưởng, kỷ luật CBCC trong trường.

 8. Theo dõi tổng hợp công tác thi đua trong trường. Đề xuất, giải quyết kịp thời các chế độ đối với CBCC và SV-HS trong trường.

 9. Phối hợp với phòng Hành chính tổ chức quản lý công tác bảo vệ cơ quan, quản lý và bảo vệ ký túc xá của trường đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.

 10. Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm tổ chức, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của phòng đạt chất lượng cao nhất và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về mọi hoạt động của phòng.

Phòng tổ chức

 

 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ: