Hướng dẫn thực hiện nghiên cứu Khoa học và sáng kiến kinh nghiệm- Sở Y tế Kiên Giang

08:52 | 14/10/2022

      Trong thời gian qua ngành Y tế Kiên Giang có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực Nghiên cứu khoa học, các đề tài nghiên cứu không những tăng về số lượng mà chất lượng cũng được nâng cao. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều đề tài chưa đạt về hình thức hoặc nội dung hoặc cả hai, qui trình thủ tục đăng ký đề tài còn chưa thống nhất. Nhằm khắc phục những hạn chế này, Sở Y tế  ban hành các quyết định, hướng dẫn thực hiện các đề tài Nghiên cứu khoa học; sáng kiến kinh nghiệm ( cải tiến kỹ thuật)...

      Nội dung chi tiết

      - HƯỚNG DẪN, BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

      - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM,...

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác