Chuyên ngành Đào tạo
[16/3/2017]

      BCH ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG                          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

         BCĐ THÁNG THANH NIÊN                    

                          ***

         Số: 256 -KH/TĐTN-TNNT                                Rạch Giá, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, năm 2017.

Chủ đề: “Tương lai bắt đầu từ hôm nay”.

----------

 

Căn cứ Công văn số 291/UBND-KTTH ngày 03/3/2017 của Ủy ban nhân tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm  2017,

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Kiên Giang năm 2017. Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn, Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên năm 2017 tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017. Nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần vào nổ lực chung của thế giới sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.         

- Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2017 phải thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng xã hội.

II/ NỘI DUNG

1.  Về công tác tuyên truyền

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong việc tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, xây dựng và hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, thông qua các hình thức như: tổ chức sân chơi cộng đồng, tọa đàm, treo băng rol tuyên truyền,… phối hợp truyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

* Cấp tỉnh tổ chức các hoạt động

 - Tuyên truyền Wedsite Tỉnh Đoàn Kiên Giang, treo băng rol tuyên truyền trên các tuyến đường chính. 

 - Tổ chức diễu hành tuyên truyền cổ động trực quan, vận động cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn thành phố Rạch Giá hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017.

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung đẩy mạnh các hoạt động cải thiện, bảo vệ môi trường. Tổ chức hướng dẫn, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, vận động các hộ gia đình tắt các thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 25/3/2017.

* Cấp tỉnh tổ chức các hoạt động

Tổ chức chương trình văn nghệ và thắp nến diễu hành hưởng ứng giờ trái đất.

 III/ THỜI GIAN

1. Thời gian: ngày 25/3/2017 (thứ 7).

  Tập trung các hoạt động tuyên truyền, cổ động, các hoạt động hưởng ứng từ nay đến hết tháng 3/2017, cao điểm vào ngày 25/3/2017. 

* Cấp tỉnh

- Tổ chức diễu hành cổ động: Vào lúc 17h00 đến 18h00, ngày 25/3/2017: Địa điểm xuất phát tại Trung tâm Thương mại 30/4, TP. Rạch Giá và điểm kết thúc tại Quảng trường Trần Quang Khải, TP. Rạch Giá.

- Tổ chức chương trình văn nghệ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất: Vào lúc 19h00 đến 22h00, ngày 25/3/2017: Địa điểm  Quảng trường Trần Quang Khải, TP. Rạch Giá.

IV/ KINH PHÍ

- Cấp huyện, cơ sở: Tham mưu cấp ủy, chính quyền vận động các nguồn lực hỗ trợ tổ chức các hoạt động.

- Cấp tỉnh: Công ty Điện lực Kiên Giang hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức thực hiện.

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Cấp tỉnh

 BTV Tỉnh Đoàn giao Ban Thanh niên Nông thôn Tỉnh Đoàn làm bộ phận Thường trực liên hệ phối hợp với các phòng, ban của các sở ngành liên quan tổ chức hoạt động theo tinh thần kế hoạch này. Dự toán kinh phí tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất và phát động các phong trào bảo vệ môi trường trong ĐVTN năm 2017.

 2. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

 Tham mưu lãnh đạo đơn vị, Thường trực UBND cùng cấp tạo điều kiện và kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 phù hợp với điều kiện của địa phương.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2017 của BTV Tỉnh Đoàn Kiên Giang.

 

 

Nơi nhận:

- TT UBND tỉnh;

- BGĐ Sở Công Thương;

- BGĐ Sở TNMT;

- BGĐ Sở TT&TT;

- Chi cục BVMT tỉnh KG;

- BGĐ Điện lực KG;

- BGĐ Đài PT-TH KG;

- BTV Tỉnh Đoàn;

- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;

- Lưu VP, Ban TNNT.

   TM. BAN CHỈ ĐẠO THÁNG THANH NIÊN

 PHÓ BAN CHỈ ĐẠO

(Đã ký) 

                           

 

 

                       

Lâm Quốc Toàn

  PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN

Trần Tuấn Anh

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Nha

Ngành Điều dưỡng

Địa điểm

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết
Website đào tạo