Chuyên ngành Đào tạo
[20/12/2019]

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá điểm rèn luyện học sinh, sinh viên học kì I

năm học 2019-2020


Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang được ban hành kem theo Quyết định số 445/QĐ-CĐYT ngày 29/12/2017 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

Căn cứ Hướng dẫn số 447/QĐ-CĐYT ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang về việc hướng dẫn đánh giá kết quả điểm rèn luyện của HSSV.

Phòng Công tác HSSV thông báo đến các khoa, lớp kế hoạch tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kì I năm học 2019-2020 như sau:

1. Quy trình, thời gian tổ chức đánh giá điểm rèn luyện:

1.1. Từ ngày 16/12 đến ngày 27/12/2019: Phòng Công tác HSSV, Phòng Đào tạo, Đoàn Thanh niên trường, các Khoa, lớp chuẩn bị các tài liệu minh chứng có liên quan đến công tác đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019 – 2020. Lưu ý các tài liệu minh chứng được thực hiện theo mẫu (54,55,56), riêng Phòng Đào tạo minh chứng là bảng điểm tổng kết học kỳ I của các lớp

1.2. Từ ngày 16/12 đến 27/12/2019: Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, Ban cán sự lớp tổ chức việc đánh giá rèn luyện tại lớp và gửi báo cáo tổng hợp kết quả về Khoa trước ngày 28/12/2019

- Từng học sinh, sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết do trường quy định vào bảng in sẵn, điền đầy đủ thông tin vào phiếu. (mẫu 50)

- Tổ chức họp lớp có giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập tham gia tiến hành xem xét và thông qua mức điểm của từng sinh viên, trên cơ sở phải được quá nửa ý kiến đồng ý của tập thể đơn vị lớp và phải có biên bản kèm theo (mẫu Biên bản họp lớp). Trường hợp giáo viên không tổ chức họp lớp, công khai kết quả rèn luyện thì chịu mọi trách nhiệm trước Ban Giám hiệu trường.

- Sau khi lớp đã phân loại kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên thì gửi về Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp khoa các văn bản sau:

+ Biên bản họp lớp. (Có xác nhận của GVCN/CVHT) (mẫu 57 Biên bản họp lớp)

+ Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của lớp (theo danh sách lớp) (mẫu 51)

+ Phiếu đánh giá điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên của lớp ( xếp thứ tự theo danh sách lớp) (mẫu RL 0150

*) 02/01/20120 - 15/01/2020: Hội đồng cấp khoa đánh giá điểm rèn luyện HSSV của khoa và gửi báo cáo tổng hợp kết quả về Phòng Công tác HSSV ngày 15/01/2020.(Thứ tư)

Hồ sơ báo cáo gửi về phòng công tác HSSV gồm:

+ Biên bản họp khoa (Có xác nhận của trưởng khoa) (mẫu Biên bản họp Khoa)

+ Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của khoa (mẫu 53)

+ Bảng tổng hợp tỷ lệ kết quả rèn luyện của khoa (mẫu 54)

*) riêng đối với các lớp phải gửi hồ sơ minh chứng điểm rèn luyện trước ngày 15/1/2020

Các khoa không tổ chức họp khoa đánh giá điểm rèn luyện, thì trưởng khoa sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu.

Các khoa lưu ý file 53, 54 nộp trực tiếp theo địa chỉ Email: nguyenbich_cdyt@yahoo.com

1.4. Từ ngày 10/2 đến ngày 20/02/2020: Hội đồng cấp trường đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV toàn trường.

(lưu ý: Sau khi hội đồng trường thông qua kết quả rèn luyện của HSSV, các giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập phải thông báo rộng rãi cho HSSV biết, lưu vào hồ sơ chủ nhiệm lớp, sau 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết)

2. Một số nội dung cần lưu ý khi tổ chức thực hiện:

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp trường đã thống nhất một số nội dung trong công việc tổ chức thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện HSSV như sau:

- Học sinh, sinh viên không nộp phiếu đánh giá điểm rèn luyện cá nhân theo thời gian quy định của lớp: Xếp loại điểm rèn luyện là loại yếu

- Học sinh, sinh viên có nộp phiếu đánh giá ĐRL nhưng không tham gia buổi đánh giá điểm rèn luyện của lớp mà không có lý doBị hạ một bậc xếp loại.

(Lưu ý: BCS lớp, GVCN phải ghi rõ trong biên bản và trong danh sách các trường hợp trên)

- Tính điểm rèn luyện ở các nội dung cộng điểm phải có đầy đủ các bằng chứng để chứng minh như giấy khen, giấy biểu dương, giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, chứng nhận chiến dịch tình nguyện hè, xác nhận tham gia phong trào của Đoàn trường, xác nhận của Phòng Công tác HSSV…

Đề nghị các Ông (Bà) trưởng các khoa đôn đốc, nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này.  

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV 

                (Đã ký)

        Nguyễn Ngọc Bích

Cn. Trần Ngọc Hân

Các tin khác

Bản in  

Gửi bạn bè  Lên đầu trang     Trở về
 

Ngành Dược

Ngành Điều dưỡng

Các Thể loại tin tức khác
 
ĐĂNG NHẬP NHANH
  Liên Kết