K HOẠCH

Tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kỉên Giang

lần thứ IX (2022 - 2023)

      Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật;

      Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 05/02/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định tổ chức các Cuộc thi, Hội thi sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

      Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kiên Giang lần thứ IX (2022 - 2023);

      Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kiên Giang lần thứ IX (2022 - 2023) xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác