Thông báo mời đấu giá thuê mặt bằng căn tin năm 2024

03:21 | 26/02/2024

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác

Đơn vị trực thuộc

  • Đoàn thể
  • Phòng - Ban