CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA ĐIỀU DƯỠNG

– TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ  KIÊN GIANG

 

1. Đặc điểm, tình hình

Khoa Điều dưỡng trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang được thành lập và phát triển từ Bộ môn điều dưỡng năm 1988 với 4 nhân sự. Từ tháng 9/2009 bộ môn Điều dưỡng phát triển thành Khoa Điều dưỡng, hiện nay 09 giáo viên;  05 Ths;  tỉ lệ: 55,55% , 04 Cn tỉ lệ: 44,45%.

2. Chức năng và nhiệm vụ

2.1. Chức năng:

Khoa được hiệu trưởng giao nhiệm vụ trực tiếp giảng dạy học và quản lý các nguồn lực trong phạm vi phụ trách, có vai trò quyết định về chất lượng đào tạo của nhà trường.

Đào tạo Điều dưỡng trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị đạo đức, chính trị, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề Điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, đại học có sức khoẻ đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2.2. Nhiệm vụ:

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Bí thư đảng bộ, Ban giám hiệu đề ra.

Tổ chức thực hiện qui trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy và các hoạt động khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch chung của nhà trường. Phối hợp  với các phòng chức năng và các khoa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b) Tổ chức hoạt động và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

c) Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên, học sinh thuộc khoa Điều Dưỡng theo phân cấp của hiệu trưởng

d) Tổ chức biên soạn giáo trình, giáo án môn học, tài liệu giảng dạy do hiệu trưởng giao.Tổ chức nghiên cứu cải tiến  phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị giảng dạy, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

e) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng dạy và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

f) Sử dụng và quản lý tài sản thuộc phạm vi  khoa phụ trách.

g) Giảng dạy tại trường và hướng dẫn lâm sàng tại bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và bệnh viện YHCT và thực tế tốt nghiệp tại các bệnh viện tuyến huyện trong tỉnh.

h) Tham gia liên kết đào tạo: dự án ngắn hạn, tập huấn sơ cấp cứu ban đầu, lớp quản lý điều dưỡng cho các đối tượng điều dưỡng trưởng khoa và điều dưỡng bệnh viện.

i) Nâng cao năng lực trong biên soạn giáo trình, xây dựng được bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, nâng cao chất lương ngân hàng câu hỏi.

- Hướng dẫn sinh viên thực tế tốt nghiêp tuyến huyện, viết bài thu hoạch thực tế tốt nghiệp.

- Cố vấn học tập quản lý sâu sắc học sinh-sinh viên và nắm rõ tình hình học sinh  - sinh viên.

3. Trưởng khoa:

-  Có trách nhiệm tổ chức, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của khoa đạt chất lượng cao nhất và chịu trách nhiệm rước Ban Giám hiệu về mọi hoạt động của khoa.

                                                                                       Trưởng khoa             

 

                                                                            Nguyễn Thị Cẩm Phượng

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ: