KHOA HỌC CƠ BẢN

 

Khoa Khoa học cơ bản  được thành lập từ tháng 10 - 2008, nền tảng trước đây là Bộ môn Khoa học tự nhiên xã hội. Khoa  phụ trách công tác giảng dạy khá nhiều môn học: Tiếng Anh, Xác suất thống kê y học, Vật l‎‎ý đại cương lý sinh, Hóa học, Hóa đại cương vô cơ, Hóa hữu cơ, Tin học, Giáo dục quốc phòng an ninh, Giáo dục thể chất, Giáo dục Chính trị, Kỹ năng giao tiếp, ...

 1. CHỨC NĂNG

Khoa Khoa học cơ bản đảm nhiệm giảng dạy các môn học nhằm hỗ trợ cho việc đào tạo các ngành y dược của Trường như: Xác suất thống kê y học, Vật l‎‎ý đại cương lý sinh, Hóa học, Hóa đại cương vô cơ, Hóa hữu cơ, Tin học, Giáo dục quốc phòng an ninh, Giáo dục thể chất, Giáo dục Chính trị, Kỹ năng giao tiếp, Tiếng Anh, Tiếng Anh chuyên ngành, …

 1. NHIỆM VỤ

- Quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng;

- Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy học tập và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch giảng dạy đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

- Tổ chức xây dựng mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện; biên soạn giáo trình môn học, tài liệu tham khảo, bài giảng, phê duyệt giáo trình do khoa quản lý; xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi do nhà trường ban hành; phối hợp phòng Đào tạo và các Khoa trong việc tổ chức thi và kiểm tra;

- Theo phân cấp, tham gia quản lý, lưu trữ danh sách, kết quả học tập, lập bảng điểm cuối khoá, xét lên lớp, dừng học, chuyển khoá của HSSV thuộc chuyên ngành do khoa quản lý;

- Phân công nhà giáo hướng dẫn giảng viên tập sự, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;

- Chủ trì việc mời thỉnh giảng để trường làm thủ tục theo quy định;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý, giáo dục, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động học tập, nghiên cứu, thi cử, thực tập chuyên đề, thực tập tốt nghiệp, rèn luyện của HSSV trong quá trình đào tạo;

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhà giáo;

- Quản lý và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nhà giáo theo quy định mới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên với các hình thức tự học, tự bồi dưỡng, chuyên đề, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, …;

- Tổ chức đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa, bộ môn;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa, bộ môn;

- Đề xuất nhà trường mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành do khoa quản lý;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC
  1. Biên chế:

       Tổng số biên chế: 16

       GV tập sự: 01

       Nam: 10; Nữ: 07

       Số giảng viên có trình độ: Tiến sĩ là 01; Thạc sĩ là 11; đại học là 05.

  1. Tổ chức:

       Khoa có 02 bộ môn chính: Bộ môn Khoa học tự nhiên và Bộ môn Giáo dục Chính trị - Pháp luật, Trưởng khoa: Thạc sĩ Nguyễn Lê Bảo Khuyên, Phó Trưởng Khoa: Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thư.

 • Bộ môn Khoa học tự nhiên gồm: Tiếng Anh, Tin học, Xác suất thống kê y học, Vật lý đại cương – lý sinh, Hóa học, Hóa đại cương vô cơ, Hóa hữu cơ, Nghiên cứu khoa học.
 • Bộ môn Giáo dục Chính trị - Pháp luật gồm: Giáo dục chính trị, Pháp luật, Giáo dục Quốc phòng an ninh, Kỹ năng giao tiếp, Giáo dục thể chất.
  1. Cơ sở vật chất:

       Khoa có 05 phòng thực hành và 01 văn phòng, bao gồm:

 • 02 phòng thực hành máy vi tính (Tin học – Xác suất thống kê y học – Nghiên cứu khoa học);
 • 01 phòng thực hành giáo dục sức khỏe;
 • 01 phòng trang thiết bị vũ khí quân sự phục vụ môn học giáo dục quốc phòng an ninh;
 • 01 phòng trang thiết bị phục vụ môn học giáo dục thể chất;
 • 01 văn phòng khoa.
 • Copy link
 • Mail
 • Twitter
 • Facebook
 • Chia sẻ: