Giới thiệu ngành cao đẳng dược

02:28 | 14/06/2022

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG

- Bậc học: Cao đẳng
- Nhóm ngành nghề đào tạo: Khoa học sức khoẻ
- Ngành đào tạo: Dược
- Chức danh thi tốt nghiệp: Cao đẳng Dược  
- Mã số đào tạo: 51900107
- Thời gian đào tạo: 3 năm
- Phương thức đào tạo: Chính quy
- Hình thức đào tạo: Tập trung
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc THPT.
- Nơi làm việc:  Các cơ  sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý thuộc ngành Y- Dược
- Bậc học có thể tiếp tục: Các loại hình đào tạo Đại học và sau đại học 

2.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


2.1. Mục tiêu chung
   Đào tạo người Dược sĩ trình độ Cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm về chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Về thái độ
   - Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;
   - Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;
   - Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;
   - Coi trọng kết hợp Y- Dược học hiện đại với Y - Dược học cổ truyền.
Về kiến thức
   - Có kiến thức khoa học cơ bản và dược học cơ sở;
   - Có kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức vững về chuyên ngành (quản lý, cung ứng hoặc kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm);
  - Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.
 Về kỹ năng
  - Quản lý, cung ứng thuốc;
  - Đảm bảo chất lượng thuốc; chất lượng thí nghiệm;
  - Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;
  - Thực hiện các nghiệp vụ về dược trong phạm vi nhiệm vụ được giao;
  - Hướng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ dược có trình độ thấp hơn

Ths. Phạm Quang Trung

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ: