NGUỒN DỮ LIỆU VÀ PHẦN MỀM DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

10:16 | 28/09/2022
Các dữ liệu, tài liệu tham khảo và phần mềm dành cho sinh viên học môn xác suất thống kê và nghiên cứu khoa học

 

Các dữ liệu, tài liệu tham khảo và phần mềm dành cho sinh viên học môn xác suất thống kê và nghiên cứu khoa học bao gồm như sau:

Số liệu môn Nghiên cứu khoa học: cannangsosinh

Số liệu môn Xác suất thống kê Y học: cholesterol

Tài liệu trực tuyến tham khảo:

https://cran.r-project.org/doc/contrib/Intro_to_R_Vietnamese.pdf

Trang web chính để tải phần mềm R về (dành cho Linux, Mac OS X, Windows):

 https://cran.r-project.org/

Gói package của R:

 https://cran.r-project.org/web/packages/ 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác