08:06 | 15/01/2024
Sinh viên trường kết thúc môn Giáo dục Quốc phòng năm 2024
02:52 | 28/09/2022
Công khai giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
12:00 | 12/07/2022
Sơ đồ tổ chức phòng đào tạo Sơ đồ tổ chức phòng đào tạo, đứng đầu là BSCKI Nguyễn Văn Thật làm trưởng phòng, phó phòng là CN Trần Thị Kim Loan
12:00 | 12/07/2022
Chức năng nhiệm vụ phòng đào tạo Phòng đào tạo được Hiệu trưởng ủy nhiệm chỉ đạo thực hiện tiến độ dạy học cho các lớp trong toàn trường. Phòng đào tạo có liên quan chặt chẽ đến chất lượng đào tạo nên có mối liên quan chặt chẽ đến các Khoa, Bộ môn trong và ngoài trường.
09:59 | 17/07/2022
Sơ đồ tổ chức Phòng hành chính - quản trị Sơ đồ tổ chức Phòng hành chính - quản trị, đứng đầu là Ths. Trần Văn Sơn
09:59 | 17/07/2022
Chứng năng nhiệm vụ Phòng hành chính – quản trị Chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức triển khai tốt các hoạt động về công tác hành chính, lễ tân, văn thư lưu trữ; quản lý tài sản, mua sắm, tu sửa thiết bị, đầu tư phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của trường. Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường; Việc cung cấp nguyên, nhiên liệu, văn phòng phẩm, hóa chất, dược phẩm, máy móc thiết bị cho học sinh sinh viên học thực hành và cho toàn trường
02:18 | 17/11/2022
08:21 | 08/12/2023
Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2023
02:42 | 17/11/2022
09:59 | 17/07/2022
Sơ đồ tổ chức Phòng tổ chức cán bộ Sơ đồ tổ chức Phòng tổ chức cán bộ, đứng đầu là ThS. NGUYỄN VĂN HĂNG (trưởng phòng), phó phòng là ThS. LÊ HOÀNG DUY
09:59 | 17/07/2022
Chức năng nhiệm vụ Phòng tổ chức cán bộ Phòng Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm cụ thể hóa việc thực hiện tổ chức bộ máy nhà trường, quản lý nhân lực trong trường, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chịu trách nhiệm công tác thi đua, bảo vệ, an toàn cơ quan.
09:06 | 23/04/2024
Công văn của Bộ lao động - Thương binh xã hội về việc " Triển khai thanh toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt"
03:31 | 28/02/2023
01:39 | 12/12/2022
09:59 | 17/07/2022
Sơ đồ tổ chức Phòng tài chính - kế toán Sơ đồ tổ chức Phòng tài chính - kế toán, đứng đầu là CN. Vương Thị Hoàng Lan
09:59 | 17/07/2022
Chức năng nhiệm vụ Phòng tài chính - kế toán Xây dựng các kế hoạch chỉ tiêu, các dự án đầu tư, tham mưu việc mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy – học và sinh hoạt chính trị tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
10:05 | 26/04/2024
Lịch họp " Hội đồng nghiệm thu đề tài, xét duyệt SKKN năm học 2023 - 2024 - Hội đồng 09 - trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang" ( Lần 2)
09:59 | 17/07/2022
Sơ đồ tổ chức Phòng quản lý khoa học - công nghệ Sơ đồ tổ chức Phòng quản lý khoa học - công nghệ, đứng đầu là Ths. Huỳnh Trí Thức (trưởng phòng). Phó trưởng phòng Ths. Phạm Quang Trung.
09:59 | 17/07/2022
Chức năng nhiệm vụ Phòng quản lý khoa học - công nghệ Phòng Quản lý Khoa học- Công nghệ có trách nhiệm cụ thể hóa việc thực hiện quản lý các máy móc thiết bị vi tính, điện tử trong trường. Thiết kế và sử dụng có hiệu quả website, thư viện điện tử của trường